Çalışan bir uygulamanın komut satırını nasıl alabiliriz?

16

Ubuntu'da uygulamalar bir terminalden açılabilir. Ancak bazen bunun için uygun komutun ne olduğu açık değildir.

Yani, bir uygulama açıkken, herhangi bir yerde (sadece ona bakarak) arama yapmak zorunda kalmadan, onu başlatmak için kullanılan komutu nasıl alabilirim?

    
sordu Radu Rădeanu 19.09.2013 16:13

6 cevap

13

İlgili uygulamayı, terminalden ilgili uygulamayı açan doğru komutu bulmak için uygulama penceresi başlığını kullanan aşağıdaki betiği yaptım ( appcmd olarak adlandırdım):

#!/bin/bash

#appcmd - script which use the application window title to find out the right command which opens the respective application from terminal

#Licensed under the standard MIT license:
#Copyright 2013 Radu Rădeanu (http://askubuntu.com/users/147044/).
#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

#check if wmctrl is installed
if [ ! -n "$(dpkg -s wmctrl 2>/dev/null | grep 'Status: install ok installed')" ]; then
  echo -e "The package 'wmctrl' must to be installed before to run $(basename 
chmod +x ~/bin/appcmd
).\nUse 'sudo apt-get install wmctrl' command to install it." exit fi window_title=$(echo [email protected] | awk '{print tolower(
appcmd chromium
)}') windows=$(mktemp) pids=$(mktemp) pid_found="" wmctrl -l | awk '{==""; print %pre%}' > $windows cat $windows | while read identity window; do if [[ $(echo $window | awk '{print tolower(%pre%)}') == *$window_title* ]]; then wmctrl -lp | grep -e "$identity.*$window" | awk '{===""; print %pre%}' fi done > $pids while read pid window; do if [ "$pid" != "0" -a "$window" != "Desktop" ]; then echo -e "Application window title:\t$window" echo -e "Command to open from terminal:\t$ $(ps -o command $pid | tail -n 1)\n" pid_found="$pid" fi done < $pids if [ "$pid_found" = "" ]; then echo "There is no any opened application containing '[email protected]' in the window title." fi

Bu komut dosyasını ~/bin dizinine kaydedin ve uygulamayı çalıştırmayı unutmayın:

%pre%

Kullanım:

 • Komut dosyası herhangi bir argüman olmadan çalıştırıldığında, betik karşılık gelen tüm pencereler için tüm komutları döndürecektir.

 • Herhangi bir argüman verilirse, betik başlığında bu argümanı içeren açık bir uygulama penceresi bulmaya çalışacak ve ilgili komutu döndürecektir. Örneğin, Chromium tarayıcısı açıksa, onu yalnızca terminali kullanarak açan komutu öğrenebilirsiniz:

  %pre%
verilen cevap Radu Rădeanu 19.09.2013 16:43
12

burayı :

xprop | awk '(=="_NET_WM_PID(CARDINAL)") {print }' | xargs ps h -o pid,cmd

Sadece başlangıç ​​komut satırına ihtiyacınız varsa, sadece:

xprop | awk '(=="_NET_WM_PID(CARDINAL)") {print }' | xargs ps h -o cmd

Komutu çalıştırdıktan sonra, başlangıç ​​komutunun görüntülenmesini istediğiniz pencereye tıklayın.

    
verilen cevap falconer 14.01.2014 00:22
6

Alternatif bir komut dosyası:

#!/bin/bash

# Copyright © 2013 minerz029
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

shopt -s extglob

for var in 'wm_pid' 'wm_name' 'wm_class' 'cmdline' 'wm_id'; do
  declare "$var"'=Not found'
done

notify-send -t 3000 'Click on a window to get the command line...'
xprop_out="$(xprop)"

while IFS=$'\n' read -r -d $'\n' line; do
  if [[ "$line" == '_NET_WM_PID(CARDINAL) = '* ]]; then
    wm_pid="${line#_NET_WM_PID(CARDINAL) = }"
  elif [[ "$line" == 'WM_NAME('?(UTF8_)'STRING) = '* ]]; then
    wm_name="${line#WM_NAME(?(UTF8_)STRING) = }"
  elif [[ "$line" == 'WM_CLASS('?(UTF8_)'STRING) = '* ]]; then
    wm_class="${line#WM_CLASS(?(UTF8_)STRING) = }"
  elif [[ "$line" == 'WM_CLIENT_LEADER(WINDOW): window id # '* ]]; then
    wm_id="${line#WM_CLIENT_LEADER(WINDOW): window id # }"
  fi
done <<< "$xprop_out"

if [[ "$wm_pid" == +([0-9]) ]]; then
  quote () 
  { 
    local quoted="${1//\'/\'\\'\'}";
    out="$(printf "'%s'" "$quoted")"
    if eval echo -n "$out" >/dev/null 2>&1; then
      echo "$out"
    else
      echo "SEVERE QUOTING ERROR"
      echo "IN: "
      echo -n "OUT: "
      eval echo -n "$out"
    fi
  }
  cmdline=()
  while IFS= read -d '' -r arg; do
    cmdline+=("$(quote "$arg")")
  done < "/proc/$wm_pid/cmdline"
fi

text="\
Title:
  $wm_name
Class:
  $wm_class
ID:
  $wm_id
PID:
  $wm_pid

Command line:
  ${cmdline[@]}"

copy() {
  { echo -n "" | xsel -i -b >/dev/null; } && xsel -k
}

if [[ -t 1 ]]; then
  echo "$text"
  if [[ "" == '--copy' ]]; then
    echo "Copied"
    copy "$cmdline"
  fi
else
  zenity \
    --title='Window information' \
    --width=750 \
    --height=300 \
    --no-wrap \
    --font='Ubuntu Mono 11' \
    --text-info \
    --cancel-label='Copy' \
    --ok-label='Close' \
  <<< "$text"
  if [[ $? == 1 ]]; then
    copy "$cmdline"
  fi
fi

Kullanım:

 1. Yukarıdaki komut dosyasını bir dosyaya kaydedin ve yürütülebilir hale getirin.
 2. Dosyayı çift tıklatarak ve "Çalıştır" ı seçerek çalıştırın.
 3. Komutunu bilmek istediğiniz pencereye tıklayın.
 4. Bilgiler size gösterilecektir. (Başlık, PID, ID, sınıf ve komut satırı)
 5. Komut satırını panoya kopyalamak için "Kopyala" düğmesini tıklayabilirsiniz.
  Bu, yüklenmesi için xsel gerektirir. .

    
verilen cevap kiri 14.01.2014 03:26
4

Bir komut dosyasına gerek duymadan alternatif olarak, Sistem Monitörü'nü açabilir ve komut satırını bilmek istediğiniz işlemin üzerine farenizi imleyebilirsiniz.

"Bağımlılıkları görüntüle" seçeneğini etkinleştirirseniz, hangi işlemi başka bir işlem olarak adlandırırsınız diye görebilirsiniz. Örneğin, her bir sekme için Chrome'un oluşturduğu çeşitli süreçleri görebilir ve bunu ana işlemin ana işlemine kadar izlersiniz. Chrome'un (kullanıcı tarafından) çağrıldığı komut satırı.

    
verilen cevap kiri 27.10.2013 06:48
1

Bulduğum en benzer düşünce, size çalışan bir pencere hakkında bilgi veren xwininfo. Ama bunun içinde hangi programın çalıştığını söylemiyor.

    
verilen cevap animaletdesequia 14.01.2014 00:18
0

Çalışan işlemlerin komut adı ve bağımsız değişkenlerini listelemenin başka bir yolu:

ps axk pid,comm o comm,args > output.txt

(Komut adları / argümanları kesilmeyecek şekilde bir dosyaya yönlendirin.)

Kaynak: man ps : örnekler bölümü (küçük bir değişiklikle).

Sistem izleyicisi ps için bir GUI'dir.

    
verilen cevap chaskes 27.10.2013 08:20

Etiketlerdeki diğer soruları oku